การถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรด

เนื่องจากการตรวจประเมินสภาพวัสดุทนไฟและอุปกรณ์ภายในเตาเผาอุตสาหกรรมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ระหว่างที่เตาเผากำลังใช้งานอยู่ เทคนิคการวิเคราะห์โดยภาพถ่ายความร้อนจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบการสูญเสียความร้อน อุณหภูมิของอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกเตาเผา ทำให้สามารถระบุความผิดปกติหรือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นหยุดเตาเผา ทั้งยังสามารถพยากรณ์อายุการใช้งานและวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะต้องหยุดเดินกระบวนการผลิตจากเหตุฉุกเฉิน (Emergency shutdown)

นอกจากนี้ เท็กซ์พลอร์ยังใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่สามารถระบุความหนาของชั้นออกไซด์จากออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูงและสารตกค้างจากเชื้อเพลิง ทำให้สามารถพยากรณ์ความสูญเสียความร้อนได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ