งานถ่ายภาพ วิเคราะห์ภาพความร้อนอินฟราเรด

บริการงานถ่ายภาพ วิเคราะห์ภาพความร้อนอินฟราเรด


อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า มีการใช้งานเตาอุตสาหกรรมที่อุณหภูมิและความดันสูง เตาเผาเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของวัสดุทนไฟและอุปกรณ์ภายในเตาเผา การแตกร้าวของวัสดุทนไฟที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการที่ท่อมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการหยุดกระบวนการผลิตกระทันหัน สร้างความเสียหายต่อเตาเผาและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียง

เท็กซ์พลอร์ ให้บริการถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรด โดยทีมผู้เชียวชาญที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ASNT-SNT-TC-1A ของการถ่ายภาพความร้อน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของพื้นผิวต่าง ๆ หาจุดรั่วไหลในวัสดุทนไฟ และท่อมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ นอกจากนี้การบริการของเท็กซ์พลอร์ยังครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะจุด ความผิดปกติของอุณหภูมิ และสภาวะกระบวนการทำงานของเตาเผาอีกด้วย สามารถให้คำแนะนำให้แก่ลูกค้าได้ทันที และมีรายงานผลการตรวจวัดและการวิเคราะห์มอบให้