Texplore About Us background company information industrial solutions

เกี่ยวกับเท็กซ์พลอร์

บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มเสถียรภาพของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

เท็กซ์พลอร์มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการแบบครบวงจร จากการวิจัยและพัฒนาจนมีการจดสิทธิบัตรของตัวเอง เพื่อมอบสิ่งที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และงานบริการของเท็กซ์พลอร์สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภาวะปัจจุบัน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เท็กซ์พลอร์ได้ให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และธุรกิจผลิตไฟฟ้า มาแล้วมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก

- มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- สินค้าและงานบริการที่มีคุณภาพ
- ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

เท็กซ์พลอร์ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงผลกระทบที่อาจมีต่อทุกภาคส่วน ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
โดยมีเป้าหมายในการควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
ยึดมั่นในมาตรฐานและกฏระเบียบด้านความปลอดภัยทั้งการปฏิบัตงานในประเทศและต่างประเทศ
 

วัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและกระบวนการด้านความปลอดภัย สร้างขึ้นบนพื้นฐานจากกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย (Process Safety Management, PMS)
ซึ่งเป็นกระบวนการในการค้นหา ประเมินและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันอันตรายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า พนักงาน และชุมชนโดยรอบ