เกี่ยวกับเท็กซ์พลอร์

บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม ด้วยสินค้าและบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

เท็กซ์พลอร์ เป็นผู้ให้บริการครบวงจร ทั้งการประเมินประสิทธิภาพเตาเผา การนำเสนอผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟและแนะนำการซ่อมบำรุง การนำเสนอผลิตภัณฑ์สารเคลือบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผา และการบริการทางเทคนิคเพื่อให้เตาเผามีประสิทธิภาพสูงสุด

เท็กซ์พลอร์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเคลือบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้ารีดร้อน และอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องเซรามิก นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้สินค้าและบริการของเท็กซ์พลอร์ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มประเทศในอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก

เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

เท็กซ์พลอร์ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงผลกระทบที่อาจมีต่อทุกภาคส่วน ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
โดยมีเป้าหมายในการควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
ยึดมั่นในมาตรฐานและกฏระเบียบด้านความปลอดภัยทั้งการปฏิบัตงานในประเทศและต่างประเทศ
 

วัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและกระบวนการด้านความปลอดภัย สร้างขึ้นบนพื้นฐานจากกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย (Process Safety Management, PMS)
ซึ่งเป็นกระบวนการในการค้นหา ประเมินและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันอันตรายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า พนักงาน และชุมชนโดยรอบ