ภาพรวมของงานบริการ

บริการจากเท็กซ์พลอร์ 


เท็กซ์พลอร์ได้ให้บริการกับลูกค้าในบริษัทชั้นนำมาแล้วมากกว่า 200 เตาเผาทั่วโลก ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมเซรามิก และในกลุ่มพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า

เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเตาเผา การทำงานของอุปกรณ์ วัสดุทนไฟ รวมถึงการจัดการความร้อนในเตาเผา สามารถปฏิบัติงานภายในเตาเผาและพื้นที่อับอากาศได้ พร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์การทำงานในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เท็กซ์พลอร์สามารถแก้ปัญหาได้ตามแผนงานของลูกค้า และรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำโครงการ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด
 

การบริการ:

Brochure