การวิเคราะห์ประสิทธิภาพผ่านโปรแกรมจำลองเสมือน

เท็กซ์พลอร์ คำนึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าหลังได้รับการบริการ จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมจำลองโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุณหพลศาสตร์ กระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านเตาเผาอุตสาหกรรม วัสดุทนไฟ และฉนวนกันความร้อน ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในโปรแกรมเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นชนิดของสารป้อน รูปแบบโครงสร้าง ขนาดเตาเผา ชนิดของเชื้อเพลิง อุณหภูมิ และความดันในแต่ละส่วนควบคุม เพื่อให้ได้ผลประเมินประสิทธิภาพของเตาเผาอุตสาหกรรมหลังการใช้สารเคลือบที่มีความแม่นยำมากที่สุด