การเคลือบพื้นผิววัสดุทนไฟ

มากกว่าร้อยละ 90 ของพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเตาเผาอุตสาหกรรมจะถูกถ่ายโอนโดยการแผ่รังสีความร้อน เมื่อพิจารณาจากขนาดของเตาเผาอุตสาหกรรมและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของเตาเผาได้เป็นปริมาณมาก emisspro® สารเคลือบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและปลดปล่อยรังสีความร้อนของผนังเตาเผา